Освобождаване от отговорност поради форсмажор

В сегашната динамична и тревожна обстановка нараства актуалността и значимостта на въпросите, свързани с неизпълнението на договорни задължения. В много (но не във всички)...

ГРАЖДАНСКА КОНФИСКАЦИЯ – НОРМАТИВНА УРЕДБА, ПРОЦЕДУРА

„Гражданска конфискация” е възприетият в ежедневието синоним на законовото понятие „отнемане на незаконно придобито имущество”. При какви условия дадено имущество се счита за незаконно...

Прекратяване или разваляне на договор

Принципът, залегнал в нашето законодателство, е, че договорите имат силата на закон между страните, които са ги сключили, и трябва да се изпълняват. Изпълнението...

Кой плаща разноските по делата?

Естествено е още преди да предявят иск хората да задават въпроси, свързани с това, колко ще им струва воденето на съответното гражданско дело. Става...

Как да остъклим законно балкон/тераса?

„Законно” в този контекст означава с разрешение на компетентния орган, издадено по установения от закона ред. Остъкляване на балкон/тераса означава ограждане, затваряне на балкона...

Какво става със задълженията и производствата срещу длъжника след смъртта му?

Наследниците са правоприемници и на правата, и на задълженията на наследодателя. Ако кредиторите на наследодателя са предприели действия за събиране на вземанията си, наследниците...

Как да извършим делба на съсобствен имот?

Делбата може да бъде доброволна и съдебна. Когато всички съсобственици постигнат съгласие по всички въпроси, те сключват договор за доброволна делба, който се заверява...

Как да се снабдя с документ за собственост на имот, който съм придобил по давност?

Първо, с помощта на адвокат трябва да изясните дали при конкретните обстоятелства във Вашия случай са изпълнени всички изисквания на закона, така че да...

Разлика между задатък, капаро, неустойка и отменина

Тези институти на облигационното (договорното) и търговското право са често използвани в практиката и затова е важно да се разграничават и употребяват в съответствие...

Право на ползване

Правото на ползване е ограничено вещно право, което собственникът на вещта учредява в полза на друго лице /ползвател/ при спазване на установените от закона...

ГРАЖДАНСКА КОНФИСКАЦИЯ – НОРМАТИВНА УРЕДБА, ПРОЦЕДУРА

„Гражданска конфискация” е възприетият в ежедневието синоним на законовото понятие „отнемане на незаконно придобито имущество”. При какви условия дадено имущество се счита за незаконно...

Какво става със задълженията и производствата срещу длъжника след смъртта му?

Наследниците са правоприемници и на правата, и на задълженията на наследодателя. Ако кредиторите на наследодателя са предприели действия за събиране на вземанията си, наследниците...

Право на ползване

Правото на ползване е ограничено вещно право, което собственникът на вещта учредява в полза на друго лице /ползвател/ при спазване на установените от закона...