Освобождаване от отговорност поради форсмажор

В сегашната динамична и тревожна обстановка нараства актуалността и значимостта на въпросите, свързани с неизпълнението на договорни задължения. В много (но не във всички)...

ГРАЖДАНСКА КОНФИСКАЦИЯ – НОРМАТИВНА УРЕДБА, ПРОЦЕДУРА

„Гражданска конфискация” е възприетият в ежедневието синоним на законовото понятие „отнемане на незаконно придобито имущество”. При какви условия дадено имущество се счита за незаконно...

Прекратяване или разваляне на договор

Принципът, залегнал в нашето законодателство, е, че договорите имат силата на закон между страните, които са ги сключили, и трябва да се изпълняват. Изпълнението...

Кой плаща разноските по делата?

Естествено е още преди да предявят иск хората да задават въпроси, свързани с това, колко ще им струва воденето на съответното гражданско дело. Става...

Как да остъклим законно балкон/тераса?

„Законно” в този контекст означава с разрешение на компетентния орган, издадено по установения от закона ред. Остъкляване на балкон/тераса означава ограждане, затваряне на балкона...

Какво става със задълженията и производствата срещу длъжника след смъртта му?

Наследниците са правоприемници и на правата, и на задълженията на наследодателя. Ако кредиторите на наследодателя са предприели действия за събиране на вземанията си, наследниците...

Как да извършим делба на съсобствен имот?

Делбата може да бъде доброволна и съдебна. Когато всички съсобственици постигнат съгласие по всички въпроси, те сключват договор за доброволна делба, който се заверява...

Как да се снабдя с документ за собственост на имот, който съм придобил по давност?

Първо, с помощта на адвокат трябва да изясните дали при конкретните обстоятелства във Вашия случай са изпълнени всички изисквания на закона, така че да...

Разлика между задатък, капаро, неустойка и отменина

Тези институти на облигационното (договорното) и търговското право са често използвани в практиката и затова е важно да се разграничават и употребяват в съответствие...

Право на ползване

Правото на ползване е ограничено вещно право, което собственникът на вещта учредява в полза на друго лице /ползвател/ при спазване на установените от закона...

Право на строеж

Правото на строеж е ограничено вещно право, което носителят на правото на собственост може да отграничи и преотстъпи (прехвърли) на друго лице. Общо правило...

Сервитути

Сервитутите са ограничени вещни права върху чужди недвижими имоти, които се учредяват, за да осигурят ползването на друг (по правило съседен) имот или задоволяването...

Запис на заповед

Записът на заповед е институт на търговското право, подробно уреден в глава 31, чл. 535 – 538 от Търговския закон (ТЗ). Напоследък е придобил...