Category: Основна категория

Прекратяване или разваляне на договор

Принципът, залегнал в нашето законодателство, е, че договорите имат силата на закон между страните, които са ги сключили, и трябва да се изпълняват. Изпълнението...

Право на ползване

Правото на ползване е ограничено вещно право, което собственникът на вещта учредява в полза на друго лице /ползвател/ при спазване на установените от закона...

Право на надстояване и на пристрояване

Правото на надстрояване и на пристрояване е ограничено вещно право, чийто предмет е изграждане и придобиване на право на собственост на обособен обект във...

Право на строеж

Правото на строеж е ограничено вещно право, което носителят на правото на собственост може да отграничи и преотстъпи (прехвърли) на друго лице. Общо правило...

Сервитути

Сервитутите са ограничени вещни права върху чужди недвижими имоти, които се учредяват, за да осигурят ползването на друг (по правило съседен) имот или задоволяването...

Запис на заповед

Записът на заповед е институт на търговското право, подробно уреден в глава 31, чл. 535 – 538 от Търговския закон (ТЗ). Напоследък е придобил...